wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Przy zamówieniu powyżej 100 zł - prezent gratis !

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Wędkarski „Przy Moście” Paweł Trepanowski

 

§ 1
Postanowienia ogólne
 
 

1. Poniższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.sklep.udany.com.pl
2. Sklep internetowy działający pod adresem : www.sklep.udany.com.pl jest własnością Pawła Trepanowskiego, który prowadzi działalność gospodarcza pod nazwą : Sklep Wędkarski „Przy Moście” Paweł Trepanowski, Ruś 1, 18-430 Wizna, NIP: 718-196-83-57.
3. W regulaminie użyto następujących zwrotów, które określają :
a). „Sklep” - sklep internetowy, który działa pod adresem : www.sklep.udany.com.pl
b). „Sprzedający” - Paweł Trepanowski – Właściciel sklepu,
c). „Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,
d). „Konsument” - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez :
a). kontakt telefoniczny pod numerem : 503-753-228, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
b). pocztę elektroniczną (e-mail) wysyłany pod adres Sklepu: wędkarski_online@wp.pl
c). bezpośredni w siedzibie Sklepu pod adresem: Ruś 1, 18-430 Wizna,
d). pocztę tradycyjną, którą należy kierowana na adres siedziby Sklepu.
 
§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu
 

1. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą Klienci posiadający swoje stworzone w sklepie konto stałe lub jednorazowe. Realizować zamówienie można tylko po zalogowaniu się na swoje konto. Jeśli Klient nie posiada jeszcze swojego konta, to musi skorzystać z opcji "Zarejestruj się". Niezbędne będzie podanie adresu email. Po wypełnieniu potrzebnych danych osobowych oraz kontaktowych będziemy mogli zakończyć proces rejestracji. Na podany adres email zostanie przesłany mail powitalny z potwierdzeniem założenia konta użytkownika. W mailu znajdować się będzie podany przez Państwa wcześniej login i hasło.
2. Rejestracja konta jest nieodpłatna i dokonywana jest na czas nieokreślony.
3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy Sprzedającemu w dowolnym czasie bez podania powodu, poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sklepu lub pocztą tradycyjną na adres siedziby sklepu. Po otrzymaniu oświadczenia konto Klienta zostanie usunięte z bazy sklepu. Jeśli rezygnacja został przesłana w chwili realizacji zamówienia to konto zostanie usunięte po zmianie statusu zamówienia na zrealizowane. 
4. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 

§ 3

Składanie i realizacja zamówień
 

1. W pierwszym kroku Klient musi wybrać interesujący go produkt. Możliwości dotarcia do produktów jest kilka. Przede wszystkim cały nasz dostępny asortyment jest podzielony na kategorie, których spis widzą Państwo z lewej strony sklepu. Produkty można także wybierać sortując według producentów lub znaleźć poprzez dostępny panel wyszukiwania. 
2. Przy każdym dostępnym produkcie znajduje się przycisk "Dodaj do koszyka". Jego użycie spowoduje, że dany produkt zostanie automatycznie dodany do naszego koszyka. Ilość produktów, jakie można dodawać jest nieograniczona, z zastrzeżeniem jednak, że suma zamówienia (bez kosztów transportu), musi być nie mniejsza niż 200 PLN. Produkty z koszyka można także usuwać. 
3. Podgląd wybranych produktów dostępny jest w zakładce „Koszyk”
4. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji "Realizuj zamówienie". Jeśli nie jesteśmy aktualnie zalogowani, to zostaniemy w tym momencie poproszeni o zalogowanie się na swoje konto (poprzez podanie odpowiedniego loginu i hasła).

5. Kolejnym etapem będzie wybranie adresu dostawy oraz adresu, na jaki ma zostać wystawiona faktura (faktura wystawiana jest na życzenie Klienta). Domyślnie będzie to adres podany podczas rejestracji, można jednak dla danego konta podać większą ilość adresów (opcje dostępne w zakładce "Moje konto" lub w bloku o tym samym tytule) i wśród nich wybrać odpowiedni. 
6. Po wciśnięciu przycisku "Dalej" przejdziemy do etapu sposobu przesyłki. Dostępne opcje i koszty wysyłki dostępne są w zakładce „Zasady wysyłki”. Na tym etapie musimy także zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z warunkami ujętymi w Regulaminie Sklepu. Jest to niezbędne do przejścia do ostatniego kroku, jakim jest wybranie sposobu płatności. 
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizacji zamówienie jeśli podane przez Klienta dane są niekompletne lub istnieje realne podejrzenie, że dane podane przez Klient są nieprawdziwe. Sprzedający w takim przypadku podejmie próbę kontaktu z Klientem.
8. O przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin + czas dostawy (transportu), który może różnić się w zależności od wyboru sposobu dostawy. Wszelkie zamówienia złożone w sobotę i niedzielę będą realizowane w ciągu 48 godzin + czas dostawy liczone od pierwszego dnia roboczego.
10. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 

§ 4
Płatność i sposób dostawy

 

1. Płatności za złożone zamówienia można dokonywać za pomocą przelewu bankowego, pobraniem lub gotówka przy odbiorze osobistym.
2. Dane do przelewu i nr konta :
Sklep Wędkarski "Przy Moście" Paweł Trepanowski
Ruś 1, 18-430 Wizna,
Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie
Nr konta: 57876210190036538530000010

W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.
3. Dostępne są następujące formy dostawy towaru :
a). List polecony priorytetowy (koszt 9,00 PLN),
b). Paczka pocztowa przedpłata (koszt 15,00 PLN),
c). Paczka pocztowa za pobraniem (koszt 19,00 PLN).
d). Odbiór osobisty (0,00 PLN) w siedzibie sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
4. Sposób dostawy towaru wybiera Klient.
 

§ 5
Reklamacje

 

1. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
2. Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać w sposób wskazany w § 1 pkt 4 oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem strony internetowej.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.
5. Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
6. Konsument zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

§ 7

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 

1. Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
2. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 

§ 8
Ochrona danych osobowych

 

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym bądź dołączenie do newslettera. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
3. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej www.sklep.udany.com.pl
2. Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.
4. Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.
5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.


Przejdź do strony głównej

Producenci

 • ANPIO
 • Dragon
 • Eiger
 • Kamatsu
 • Konger
 • LEMIGO
 • MIKADO
 • Okuma
 • Savagegear
 • SHIMANO
 • Stan-Mar
 • WESTIN
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl